BÁBCSOPORT

NYÁRI BIBLIATÁBOR

A MEGTÉRÉS

RÓLUNK

MÉDIATÁR

BASEBALL TÁBOR„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

JÁNOS 3:16

Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni:

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

MÁTÉ 4:17

Sokan felteszik a kérdést: miért kellene megtérnem? Úgy gondolják minden rendben van az életükkel. Jól érzik magukat, aránylag jól mennek körülöttük a dolgok. Ilyenkor általában nem érzi az ember a megtérés szükségességét. De vajon ez tényleg azt jelenti, hogy nincs szükség erre? Egyáltalán nem. Gondoljunk csak bele abba, hogy vonattal utazunk valahová. A vonat szépen zakatol, a táj szép, a társaság jó. Mindeközben 5 km-re a síneket valaki felszedte. Vajon mehet-e minden úgy tovább, ahogy eddig? Nem, sürgősen intézkedni kell, különben a "most" kényelme a "majd" katasztrófája lesz. A vonatot meg kell állítani, különben nagy baj lesz.


Még ha jól érzed magad a bőrödben, akkor is gondolkodj el azon, hogy mi lesz holnap, mi lesz azután, hogy a földi életed véget ér? Amikor a bajok halmozódnak, akkor általában nem kell bizonygatni a változások szükségességét. Az ember tudja, hogy valaminek meg kell változni. Ilyenkor arra kell figyelnünk, hogy ott és azon változtassunk, ahonnan a probléma ered. Az igazságot kell megragadnunk, különben egyik bajból a másikba fogunk kerülni. Az ember alapvetően közösségi lény. Szüksége van arra, hogy valaki legyen mellette. Úgy vagyunk alkotva, hogy igényünk van erre. A megtérés az igazi társ elvesztése miatt szükséges. Elvesztettük azt, aki a legjobban szeret minket, aki a legjobban ismer minket, akinek az életünket köszönhetjük, Istent. A megtérés által ez a megromlott viszony helyreáll, egymásra talál a Teremtő és Teremtmény. Nézzük meg hogyan történik mindez.

„...bűneitek választanak el titeket Istenetektől,

    és vétkeitek takarják el arcát előletek,

    ezért nem hallgat meg benneteket!”

MÁTÉ 4:17

Megtérés előtt az ember elveszett állapotban van. Hogyan kerültünk ebbe az állapotba? Egyszerűen úgy, hogy bűnben születtünk. Az első emberpár, Ádám és Éva az engedetlenség által a halál állapotába került. Konkrétan ez azt jelenti, hogy elszakadtak Istentől. Ez hozta magával azt, hogy mindenki, aki tőlük született örökölte ezt az állapotot. Mit jelent még az elveszett állapot? A jelenben ez azt jelenti, hogy nem Isten, hanem a bűn uralma alatt él az ember. Ilyenkor az ember nem szabad, a bűn rabságában él. A jövőt illetően pedig az elveszett állapot azt hordozza, hogy a bűn fizetségét meg kell adni. Aki a bűnétől nem szakad el, annak fizetnie kell érte, a fizetség: halál. Ez a halál az Istentől való örök elszakítottságot és a szenvedést fogja hozni.

Mi történik a megtéréskor? Hogyan tudok megtérni? A megtérés általánosságban azt jelenti, hogy megváltoztatom a gondolkodásmódomat. A megtéréskor a bűnt bűnnek nevezzük. A megtérésig az ember a bűnt nem mindig mondja bűnnek, ezért nem is változtat cselekedetein. A megtérésben bűnnek mondjuk azt, amit Isten is bűnnek mond. Elsőnek tehát a fejünkben kerül helyre az, ami nem az igazságnak felelt meg. Aki megtér az beismeri, hogy eddig bűnben, Isten nélkül élt és a továbbiakban nem akarja ezt folytatni. Aki megtér, az Istennel akar élni, úgy hogy Neki tetsző legyen az élete. Ebből adódik, hogy úgy tudunk megtérni, hogy az istentelen életünket már nem akarjuk folytatni, úgy akarunk élni ahogy Isten szeretné.


A megtéréshez így szorosan kapcsolódik a bűnrendezés, beismerjük bűneinket az Úrnak, aki készségesen megtisztít minket azoktól, mivel Jézus Krisztust azért küldte a földre, hogy helyettünk kifizesse a bűn büntetését.

„Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt.”


„Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.” — Jézus

JÁNOS 12:25; 6:40

A bűneit beismerő ember bűnbocsánatot kap az Úrtól. Elsőnek tehát a bűnbocsánatot emelném ki. Aki megtér, az felszabadul a bűn terhe alól. Életét a bűnbocsánat öröme hatja át. A megtért ember megszabadul a bűn uralma alól, most már Isten szerint él, ő az Úr az életében. Ilyenkor lesz igazán szabad, nemet tud mondani a bűnre. A megtért embernek bizonyossága van afelől, hogy örök élete van, ha földi élete lezárul tudja, hogy Isten jelenlétében, a mennyben fog élni. Újjászületik Isten Szent Lelkétől. Egy új élet kezdődik el számára. Nem utolsó sorban pedig helyreáll az Istennel való kapcsolata. Az látjuk tehát, hogy a megtérésnek nagyon sok áldása van (bűnbocsánat, öröm, szabadság, reménység, új élet, Isten közössége). Megéri ezt elszalasztani? Szerintem nem.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”— Jézus

MÁTÉ 11:28

A Bibliának sok fontos üzenete van, de mindből most egy mondatot emelnék ki, mint legfontosabbat. Persze sokan vitatkozhatnak afelől, hogy mi is a legfontosabb üzenet, de meg van az oka annak, hogy miért mondom én ezt a legfontosabbnak. Az üzenet így hangzik:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3,16)


Ennek a mondatnak a megértéshez induljunk el Jézus mondandójának elejéről. Jézus Krisztus ezt egy zsidó vezető emberrel való személyes beszélgetés közben mondta. Az egész beszélgetés úgy kezdődik közöttük, hogy Jézus Isten országáról beszél Nikodémusnak – mert így hívták az illetőt –, és elmondja, hogy csak az újjászületett emberek fogják meglátni Isten országát, majd egyenesen a szemébe mondja:


Újonnan kell születnetek (3,7)


Létezik egy olyan dimenziója az életünknek, az Isten országa (királysága, uralma), melyet csak az újjászületett ember tud meglátni. Éppen ezért mondja Jézus, hogy újonnan KELL születnetek, nincs más alternatíva ehhez. Az Isten országába a belépő az újjászületés. Az újjászületés eredeti kifejezése pontosan felülről való születést jelent. Felvetődik a kérdés bennünk:


Hogyan történhet meg mindez? (3,9)


Igen, ez a kérdés Nikodémusban is felvetődött és értetlenül állt Jézus kijelentése előtt. Nem értette miről beszél Jézus. Talán sokan vagyunk ezzel így. Elsőnek nem értjük, hogy egyáltalán mi is az az újjászületés, miért lenne nekem erre szükségem? Jézus azért jött, hogy az ember ne csak létezzen, hanem éljen, olyan életet mely gazdagon megelégíti a bensőnket, éppen ezért nem hagy egy ilyen fontos kérdést nyitottan, elmondja, hogyan és miért történhet meg életünkben az újjászületés. Elkezd beszélni Mózesről és a pusztában felemelt kígyóról, melyre azért volt szükség, mert a nép vétkezett és ennek következtében kígyók kezdték szedni áldozataikat a táborból. Az emberek elkezdtek imádkozni, hogy Isten adjon nekik szabadulást ebből a helyzetből. Ekkor kellett Mózesnek egy rézkígyót feltűznie egy póznára és akit megmart a kígyó, de feltekintett erre az oszlopra, az életbe maradt, megtört életében a halálos méreg ereje.


Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz annak örök élete legyen őbenne. (János evangéliuma 3,14-15)


Az Emberfia felemeltetése (értsd: Jézus Krisztus kereszthalála) azért szükséges, hogy az örök (el nem múló, felülről való) életet megkaphassuk, azt is mondhatjuk, hogy újjászülethessünk. Azért történt mindez:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3,16)


Érted már miért történt mindez? Mert elveszettek vagyunk, de Isten annyira szeret minket, hogy kész volt ezért Fiát a halálba adni. A mi elveszett, a „kígyó marásától” tönkretett, életünket meg akarja változtatni, hogy egy felülről való örök élet legyen a mienk. Ennek a mondatnak négy része van:


1. Isten szeret téged

2. Ezért Jézus Krisztust a halálba adta érted

3. Ha hiszel benne (Jézusban)

4. Örök életet nyersz


A kijelentés fele beteljesedett dolog. Isten szeret téged, ezért kész volt Fiát a halálba adni. A másik fele rajtad múlik. Ha hiszel Jézusban Isten a végét is beteljesíti életedben: örök (felülről való) életet ad!


Ezek a szavak úgy szíven találták őket, hogy azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Akkor most mit tegyünk, testvérek?” Péter erre így válaszolt: „Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be mindannyian Jézus, a Messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.” (Apostolok 2:37-38)


Ha szeretnél megtérni, de nem tudod mit mondj Istennek itt találsz egy javasolt imádságot, de saját szavaiddal is imádkozhatsz.


Imádság


Mennyei Atyám, köszönöm, hogy van lehetőségem rendezni az életemet Veled. Köszönöm, hogy Jézus Krisztust, a te Fiadat elküldted értem erre a földre, aki meghalt az én bűneimért és feltámadt azért, hogy új életem legyen. Kérlek bocsásd meg, hogy eddig Nélküled éltem az életem, megtérek ma ebből. Kérlek bocsásd meg bűneimet (amit tudsz konkrétan nevezz meg), tisztítsd meg szívemet ezektől és add Szent Lelkedet nekem, hogy megismerhessem akaratodat és azok szerint tudjak élni a Te dicsőségedre, az Úr Jézus nevében kérlek, Ámen.

— Bögös Jenő (idézett: Link 1, Link 2)
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében...”

JÁNOS 1:12